Mahasiswa Partime

Mahasiswa Part Time 2017

Mahasiswa Part Time 2017   12120096 Dwi Nanda Nur Amalia Fadib/ SKI12640029 Desy Wijayanti Saintek   13110025 M. Faishal Khoirurrijal Adab/BSA    13210016 Tri Amanah Dakwah/KPI    13380090 Fikri Fathurrohman FSH/Ekonomi Syariah  13530133 Norkholis Fuspi  1420410012 Nur Rohman Pasca/ PAI1620310016 Marro’aini Pasca/Febi1620310029 Iva [...]

Mahasiswa Part Time 2016

 ADITYA ACHMAD RAKIM 1520311038 PASCASARJANANUR ROHMAN 1420410012 PASCASARJANAEGI PRAYOGA 13530042 USHULUDDINNUR QOMAR ULIL HUDA 12220061 DAKWAHMUHAMMAD YUNUS 1520510045 PASCASARJANAMUSLIH FATHURRAHMAN 1520010012 PASCASARJANANASHIHATUR RAHMAH 1420421025PASCASARJANANITA ROHMAWATI 1420410143 PASCASARJANABESTIANA NIZHOMI 1420421026 PASCASARJANATRI [...]

Mahasiswa Part Time 2015

 KHUSNUL KHOTIMAH 12410203 TARBIYAH & KEGURUAN QONIUL MU’AZIZAH 11640029 SAINTEK BESTIANA NIZHOMI 1420421026 PASCASARJANA HANIFAH HIKMAWATI 11230037 DAKWAHNASHIHATUR RAHMAH 1420421025 PASCASARJANARIZQOH JAZILAH 12510041 USHULUDDIN KURNIA AZIZAH 12220052 DAKWAHEKA SAFITRI 1420410219 PASCASARJANALAELATUL SOIMAH 12640016 SAINTEK NUR CHASANAH 11710126 ISOSHUMNITA ROHMAWATI 1420410143  PASCASARJANANI’MAH ROMADHIANA 11140072 ADAB & ILMU BUDAYAMOCH.ABDUL [...]

Mahasiswa Part Time 2013

AFIYATI NAFIAH 10130073  ADAB & ILMU BUDAYA AGUS FAISAL 1220310082  PASCASARJANA AHMAD FALAH 09110015  ADAB & ILMU BUDAYA APRILIA QURNIASARI 10130068  ADAB & ILMU BUDAYAARDHINA PRATIWI 10130002  ADAB & ILMU BUDAYA ARI WICAKSONO 10150011  ADAB [...]

Mahasiswa Part Time 2014

 ABD. SALAM 10510024 USHULUDDIN AGUS FAISAL 1220310082  PASCASARJANA AHMAD FALAH 09110015  ADAB & ILMU BUDAYAANITA NURHANIFAH 10150007  ADAB & ILMU BUDAYABESTIANA NIZHOMI 10480022 TARBIYAH & KEGURUANBUDI MARTONO 10140054  ADAB & ILMU BUDAYA BUDI SANTOSO 106940045 SAINS [...]